Accueil » Base de production
Nom de l'usine Usine NO.1 Usine NO.2 Usine NO.3 Usine NO.4 Usine NO.5 Usine NO.6 Total
Adresse Tianjin Tianjin Tianjin Liaoning Yingkou Hebei Hejian Liaoning Anshan
Ligne de production béton précontraint et rendement 3lignes 25000 tonnes 6lignes 50000 tonnes 2lignes 15000 tonnes 6lignes 50000 tonnes 1ligne 5000 tonnes 18lignes 145000 tonnes
Ligne de production de barre d'acier béton précontraint et rendement 1ligne 10000 tonnes 6lignes 60000 tonnes 7lignes 70000 tonnes
Ligne de production de toron d'acier béton précontraint et rendement 4lignes 90000 tonnes 2lignes 30000 tonnes 2lignes 30000 tonnes 8lignes 150000 tonnes
Ligne de production de toron PE et rendement 1ligne 5000 tonnes 1lignes 5000 tonnes 2lignes 10000 tonnes
Installation de traitement intensif d'acier pour béton précontraint 12lignes 25000 tonnes 12lignes 25000 tonnes
Capacité totale annuelle 30000 tonnes 50000 tonnes 105000 tonnes 15000 tonnes 165000 tonnes 35000 tonnes 400000 tonnes
Autres produits